Πιστοποιημένα Σεμινάρια Α' Βοηθειών H EMP MEDIC FIRST AID είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος οργανισμός που παρέχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών σε κάθε επαγγελματικό χώρο αλλά και στο ευρύ κοινό από το 1978.

πρώτων βοηθειών

Όλα τα προγράμματα παρέχουν Πιστοποιητικό Διασώστη Ευρωπαϊκής αναγνώρισης και κάρτα τσέπης.

Πρωταρχικος στοχος;

Πρωταρχικός στόχος είναι να καλυφτούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων με τις πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους όπως power point, video, προπλάσματα για την πρακτική εκπαίδευση, γάντια και ατομική μάσκα εμφυσήσεων, έντυπο υλικό.

Επιδοτηση

Τα σεμινάρια EMP MEDIC FIRST AID είναι δυνατό να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0,45% έως και 80%.

EMP Medic First Aid

Στην Ελλάδα, σαν κέντρο εκπαίδευσης του προγράμματος EMP MEDIC FIRST AID, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση ατόμων ή ομάδων με κύκλους εκπαίδευσης προσαρμοσμένους στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης:

Απευθύνονται

Τα σεμινάρια της EMP MEDIC FIRST AID, απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς & βιομηχανίες - επαγγελματικούς χώρους που ασχολούνται με παιδιά και με την τρίτη ηλικία αλλά και σε μεμονωμένους επαγγελματίες/εργαζομένους και απλούς πολίτες.

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού όλων των επιχειρήσεων:

Οι διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις στην Ελλάδα υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, και να αποφευχθεί τόσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων, όσο και η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία πρέπει υποχρεωτικά οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί και για τους οποίους έχουν ενημερωθεί πλήρως, δυο από τους οποίους είναι:
- Ετοιμότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και σωστής νοσοκομειακής περίθαλψης.
- Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού στα μέτρα Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία.